předpisy


Uzavření smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím může probíhat dvěma způsoby. Kupující má právo před uzavřením objednávky vyjednat všechna ustanovení smlouvy s prodávajícím, včetně těch, která mění ustanovení následujících podmínek. Tato jednání by měla probíhat písemně a směřovat na adresu prodávajícího:

CENTER ZOO SP. Z O.O.
ul. Prądnicka 12
30-002 Krakov

KRS 0000691214
NIP: 6772424074
REGON: 368050932

V případě odstoupení Kupujícího z možnosti uzavřít smlouvu prostřednictvím individuálních jednání se použijí následující podmínky a platné právo.

 

§1
Definice


Poštovní adresa - jméno a příjmení nebo jméno instituce, umístění ve městě (v případě města rozděleného do ulic: číslo ulice, byt nebo bytové číslo, v případě města nerozdělené na: ulice a čísla měst), poštovní směrovací číslo a město ,

• Adresa stížnosti:
ZOOFAST
Kokotów č. 703
32-002 Węgrzce Wielkie

• Adresa pro korespondenci:
ZOOFAST
Kokotów č. 703
32-002 Węgrzce Wielkie

• e-mail: office @ zoofast.co.uk

• Doklad o koupi - faktura, vyúčtování nebo účtenka vystavená v souladu se zákonem o dani z zboží a služeb ze dne 11. března 2004, v platném znění a dalšími platnými zákony.

• Produktová karta - jediná podstránka obsahující informace o jediném produktu.

• Klient - dospělá fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která je způsobilá vykonávat právní úkony, nakupovat s Prodávajícím přímo související s její podnikatelskou nebo profesní činností.

• Občanský zákoník - zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964, ve znění pozdějších předpisů.

• Kodex osvědčených postupů - soubor pravidel chování, zejména etických a profesních norem uvedených v čl. 2 písm 5 zákona o boji proti nekalým tržním praktikám ze dne 23. srpna 2007, ve znění pozdějších předpisů.

• Spotřebitel - dospělá fyzická osoba s plnou právní způsobilostí, kupující od prodávajícího přímo nesouvisející s jeho podnikatelskou či profesní činností.

• Koš - seznam produktů vyrobených z produktů nabízených v obchodě na základě rozhodnutí kupujícího.

• Kupující - spotřebitel i zákazník.

• Místo dodání - poštovní adresa nebo sběrné místo uvedené v objednávce Kupujícím.
• Okamžik doručení věci - okamžik, kdy Kupující nebo třetí strana nebo právnická osoba jím určená probere předmět.

• Spotřebitelské právo - zákon o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014.

• Produkt - minimální a nedělitelný počet položek, které mohou být předmětem objednávky, které jsou uvedeny v obchodě prodávajícího jako měrná jednotka při stanovení ceny (ceny / jednotky).

• Předmět smlouvy - výrobky a dodávky jsou předmětem smlouvy.

• Předmět služby - předmět smlouvy.

• Místo sběru - místo vydání položky, která není poštovní adresou uvedenou v seznamu poskytovaném prodávajícím v obchodě.

• Položka - pohyblivá položka, která může nebo může být předmětem smlouvy.

• Obchod - internetová služba dostupná na adrese krakvet.pl, prostřednictvím které může Kupující zadat objednávku.

• Prodávající:

CENTER ZOO SP. Z O.O.
Prądnicka 12,
30-002 Krakov
KRS 0000691214
NIP: 6772424074
REGON: 368050932

• Systém - tým spolupracujících IT zařízení a softwaru, zajišťující zpracování a ukládání, jakož i odesílání a přijímání dat přes telekomunikační sítě pomocí koncového zařízení vhodného pro daný typ sítě, běžně označované jako internet.

• Datum splatnosti - počet hodin nebo pracovních dnů na kartě produktu.

• Smlouva - smlouva uzavřená mimo obchodní prostory nebo na dálku ve smyslu zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014 v případě Spotřebitelů a kupní smlouvy ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. 535 občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 pro kupující.

• Vada - fyzická vada a právní vada.

• Fyzická vada - nesoulad položky prodané se smlouvou, zejména pokud položka:
 - nemá žádné vlastnosti, které by tento druh věci měl mít vzhledem k účelu smlouvy, která je označena nebo která vyplývá z okolností nebo místa určení;
 - neexistuje žádný majetek, o jehož existenci Prodávající poskytl Spotřebiteli;
 - není vhodný pro účely, k nimž spotřebitel informoval prodávajícího při uzavření smlouvy, a prodávající nevznesl námitky proti takovému cíli;
 - byla doručena spotřebiteli v neúplném stavu;
 - v případě nesprávné instalace a uvedení do provozu, pokud tyto činnosti byly provedeny Prodávajícím nebo třetí stranou, za kterou je Prodávající odpovědný, nebo spotřebitelem, který se řídil pokyny, které obdržel od Prodávajícího;
 - nemá vlastnosti stanovené výrobcem nebo jeho zástupcem nebo osobou, která uvádí výrobek na trh jako součást své podnikatelské činnosti, a osobou, která se svým výrobkem, jeho ochrannou známkou nebo jiným rozlišovacím znakem na svém výrobku prezentuje jako výrobce, pokud že prodávající tyto záruky neznal, nebo uvážlivě nemohl vědět nebo nemohl mít vliv na rozhodnutí spotřebitele uzavřít smlouvu, nebo pokud byl jejich obsah opraven před uzavřením smlouvy.

• Právní vada - situace, kdy prodaná položka je vlastněna třetí stranou nebo je zatížena právem třetí osoby, a pokud omezení použití nebo odstranění položky vyplývá z rozhodnutí nebo rozhodnutí příslušného orgánu.

• Newsletter - zasílání reklamních informací pomocí elektronických komunikačních prostředků (např. E-mail, SMS zprávy).

• Objednávka - prohlášení kupujícího o úmyslu učiněné prostřednictvím obchodu jasně určující: druh a množství výrobků; druh dodávky; druh platby; místo vydání věci, údaje o Kupujícím a směřující přímo k uzavření smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.


§2
Všeobecné podmínky

Smlouva je uzavřena v polském jazyce v souladu s polským právem a těmito předpisy.
Místo dodání musí být na území Polské republiky.
Prodávající je povinen a zavazuje se poskytovat služby a dodávat zboží bez vad.
Všechny ceny uvedené prodávajícím jsou vyjádřeny v polské měně a jsou to ceny brutto (včetně DPH). Ceny produktů nezahrnují náklady na doručení, které jsou uvedeny v ceníku dodávky.
Prodávající neposkytuje Kupujícímu záruku ve smyslu čl. 1 písm. 577 občanského zákoníku, ale informuje o zárukách vydaných třetími stranami na výrobky v obchodě.
Potvrzení, zpřístupnění, konsolidace, zabezpečení všech podstatných ustanovení smlouvy za účelem získání přístupu k těmto informacím v budoucnu probíhá formou: a. Potvrzení objednávky zasláním na uvedenou e-mailovou adresu: objednávka, zálohová faktura, informace o právu odstoupit od smlouvy, těchto předpisů ve verzi pdf, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu pdf, odkazy na stažení pravidel a vzor odstoupení od smlouvy; b. připojit k vyplněné objednávce, zaslané na určené místo vydání tištěných položek: doklad o koupi, informace o právu odstoupit od smlouvy, tyto předpisy, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo smlouvu se spotřebitelem na jiném trvalém nosiči.
Prodávající neúčtuje žádné poplatky za komunikaci s ním prostřednictvím komunikace na dálku a Kupující nese své náklady ve výši vyplývající ze smlouvy, kterou uzavřel s třetí stranou, která mu poskytuje určitou službu umožňující komunikaci na dálku.
Prodávající poskytuje kupujícímu systém pomocí správnosti provozu obchodu v následujících prohlížečích: IE verze 7 nebo novější, FireFox verze 3 nebo novější, Opera verze 9 nebo novější, verze Chrome 10 nebo novější, Safari s nainstalovanými nejnovějšími verzemi JAVA a FLASH, na obrazovkách s rozlišením horizontální nad 1024 px. Použití softwaru třetích stran, který ovlivňuje funkčnost a funkčnost prohlížečů: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari může ovlivnit správné zobrazení obchodu, a proto, abyste mohli plně využívat úložiště krakvet.pl, měli byste je všechny deaktivovat.
Kupující může využít možnosti zapamatování si svých dat obchodem, aby usnadnil proces zadávání jiné objednávky. Za tímto účelem by měl Kupující uvést uživatelské jméno a heslo nezbytné pro přístup ke svému účtu. Přihlašovací jméno a heslo je řetězec nastaven ze strany kupujícího, který je povinen držet v tajnosti a chránit před neoprávněným přístupem ze strany třetích osob. Kupující má možnost kdykoliv přístup, upravovat, aktualizovat a mazat data v obchodě účtu.
Prodávající se vztahuje na kodexu osvědčených postupů.

§3
Uzavření smlouvy a realizaci


Objednávky může být 24 hodin denně.

Chcete-li umístit objednávky kupujícím měli udělat alespoň následující kroky, z nichž některé se může opakovat několikrát:
• Možnost platby;
• Volba místa vydání věcí;
• přidat do košíku produktu;
• volba typu dodávky;
• předkládá výkladních objednávky pomocí „Objednávky od povinnosti platit.“

Kupující může také objednat telefonicky.

Uzavření smlouvy se spotřebitelem se při najetí objednávky.
Spotřebitel plnění smlouvy zaplatil v hotovosti při doručení neprodleně konat, a objednávky zaplatit bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronických platebních systémů po účet prodávajícího platbu spotřebitele.
Uzavření smlouvy se zákazníkem probíhá po přijetí objednávky ze strany prodávajícího, který oznámí zákazníkovi do 48 hodin od objednání.
Plnění smlouvy zákazník zaplatil za stahování ihned po uzavření smlouvy a objednávek placených bankovním převodem nebo prostřednictvím elektronického platebního systému po uzavření smlouvy a vyplacení je zákaznický účet prodávajícího.
Realizace objednávek zákazníků může být závislá na vyplacení celé nebo část hodnoty zakázky nebo získat obchodní úvěrový limit alespoň hodnoty objednávky nebo souhlasu prodávajícího posílat objednávky COD (na dobírku).
Zaslání smlouvy ve lhůtě stanovené na listu, a při objednání více produktů v nejdelším období některých produktů na kartách. Lhůta začíná od okamžiku smlouvy.
Položka koupil je smlouva s kupujícím zvoleným vybraného prodejního dokladu zaslané kupujícím na typu dodávky určené kupujícím v řádu věcí, místo vydání, společně s připojenými příloh uvedených v § 2 písm 6b, nebo pokud s tím spotřebitel souhlasí, na jiném trvalém nosiči.

§4
Právo odstoupit od smlouvy


Spotřebitel je oprávněn podle čl. 5 odst. 1 písm. 27 zákona o spotřebitelském právu, právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 27 písm. 33, umění. 34 spotřebitelského práva.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je 30 dnů ode dne doručení zboží a postačí zaslat prohlášení před uplynutím lhůty.
Prohlášení o odstoupení od smlouvy může být spotřebitelem předloženo na formuláři, jehož vzor je připojen jako příloha č. 2 spotřebitelského zákona, na formuláři, který je k dispozici na adrese krakvet. Pl / form-return nebo v jiné písemné podobě v souladu se spotřebitelským právem.
Prodávající umožňuje předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy formou e-mailu nebo telefonicky.
Prodávající neprodleně spotřebiteli potvrdí e-mailem (poskytnutým při uzavření smlouvy a dalším, pokud je uvedeno v předloženém prohlášení) obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neplatnou.
Spotřebitel je povinen zboží neprodleně vrátit prodávajícímu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro splnění termínu postačí zaslat zpět položky před uplynutím lhůty.
Spotřebitel pošle zpět položky, které jsou předmětem smlouvy, z nichž odstoupil na vlastní náklady a riziko
Spotřebitel nenese náklady na poskytnutí digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud nesouhlasil s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo nebyl informován o ztrátě práva odstoupit od smlouvy v době takového souhlasu nebo podnikatele. poskytl potvrzení v souladu s čl. 1 písm. 15 odst. 1 písm. 1 a umění. 21 odst. 1 písm. 1. Spotřebitelské právo.
Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty věci, která je předmětem smlouvy, a vyplývající z jejího použití způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, vlastností a fungování věcí.
Prodávající je povinen neprodleně nejpozději do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy, kterou spotřebitel předložil, vrátit spotřebiteli všechny platby, které mu uhradil, včetně nákladů na dodání, a pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání, než je nejlevnější způsob dodání, který prodávající nabídl. Prodávající v souladu s článkem 33 spotřebitelského zákona spotřebiteli neuhradí dodatečné náklady.
Prodávající je povinen vrátit platbu stejným způsobem platby, jaký používal spotřebitel, pokud se spotřebitel výslovně nedohodl s jinou platební metodou, která pro něj nevyžaduje žádné náklady.
Prodávající může zadržet vrácení přijaté platby od spotřebitele až do obdržení věci zpět nebo doručení důkazu o vrácení ze strany spotřebitele v závislosti na tom, která událost nastane jako první.
Spotřebitel podle článku 38 spotřebitelského zákona není oprávněn odstoupit od smlouvy:
kde cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad nimiž Prodávající nemá žádnou kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
ve kterém je předmětem služby nepřefabrikovaný předmět vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
ve kterém je předmětem služby předmět, který podléhá rychlému poškození nebo má krátkou životnost;
ve kterém je předmětem služby předmět dodaný v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nemůže být vrácen ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
ve kterém předmět dávky jsou věci, které jsou po porodu, vzhledem ke své povaze, neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
ve kterých je předmětem služby zvukové nebo vizuální nahrávky nebo počítačový software dodaný v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
pro dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud výkon začal výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a po informování podnikatele o ztrátě práva odstoupit od smlouvy;
pro doručování deníků, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném.

§5
záruka


Prodávající na základě umění. 558§1 občanského zákoníku zcela vylučuje odpovědnost vůči zákazníkům z důvodu fyzických a právních vad (záruka).
Prodávající odpovídá spotřebiteli za podmínek stanovených v čl. 1 písm. 556 občanského zákoníku a následných vad (záruka).
V případě smlouvy se spotřebitelem, pokud byla zjištěna fyzická vada do jednoho roku od doručení věci, má se za to, že existovala v době přechodu nebezpečí na spotřebitele.
Spotřebitel, pokud má prodaná položka vadu, může:
• předložit prohlášení požadující snížení ceny;
• podat prohlášení o odstoupení od smlouvy;
pokud Prodávající neprodleně a bez nadměrných nepohodlí pro spotřebitele vymění vadný výrobek za bezvadný nebo odstraní závadu. Pokud však byl předmět již vyměněn nebo opraven prodávajícím nebo prodávající nesplnil povinnost vyměnit zboží za vady bez vad nebo odstranit závadu, není oprávněn věc vyměnit nebo odstranit vadu.
Spotřebitel namísto vady navržené Prodávajícím požaduje výměnu zboží za vady bez vad, nebo namísto nahrazení věcí požadovat odstranění vady, ledaže by nebylo možné, aby věci, které byly sjednány ve smlouvě způsobem zvoleným Spotřebitelem, byly v porovnání s metodou navrženou Prodávajícím zbytečné, nebo by to vyžadovalo přílišné náklady , zatímco náklady na věci bez vad jsou vzaty v úvahu při posuzování překročení nákladů, povahy a významu zjištěné vady a nepříjemností, kterým by je spotřebitel jinak vystavil.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada irelevantní.
• Spotřebitel, pokud má prodaná položka vadu, může také:
• požadovat náhradu věcí bez vad;
• požadovat odstranění závady.
Prodávající je povinen vyměnit vadný předmět za vady bez vad nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě bez zbytečných potíží pro spotřebitele.
Prodávající může odmítnout vyhovět požadavku spotřebitele, pokud není možné uvést vadný předmět do souladu se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím nebo by vyžadoval nadměrné náklady ve srovnání s druhým možným způsobem, jak ji uvést do souladu se smlouvou.
Je-li vadná položka instalována, může si spotřebitel vyžádat demontáž a opětovnou instalaci po výměně za vady bez vady nebo odstranění vady, je však povinen uhradit některé z nákladů s tím spojených, které převyšují cenu prodaného zboží, nebo může požádat prodávajícího o zaplacení části nákladů. demontáž a opětovná montáž až do ceny prodané položky. V případě nesplnění povinnosti prodávajícím je spotřebitel oprávněn tyto činnosti provádět na náklady a riziko prodávajícího.
Spotřebitel, který uplatní práva vyplývající ze záruky, je povinen poskytnout vadu na náklady prodávajícího, a pokud by vzhledem k typu věci nebo způsobu její instalace bylo dodávání věcí ze strany spotřebitele nadměrně obtížné, je spotřebitel povinen předat zboží prodávajícímu na místě která věc se nachází. V případě neplnění závazku ze strany prodávajícího je spotřebitel oprávněn zaslat zboží zpět na náklady a riziko prodávajícího.
Náklady na výměnu nebo opravu nese prodávající, s výjimkou situace popsané v §4 odst. 10.
Prodávající je povinen převzít od spotřebitele vadný předmět v případě výměny věci bez vad nebo odstoupení od smlouvy.

Prodávající odpoví do čtrnácti dnů na:
• výkaz poptávky o snížení ceny;
• prohlášení o odstoupení od smlouvy;
• požadovat výměnu věcí za něco bez vad;
• požadavek na odstranění závady.

V opačném případě se má za to, že považoval tvrzení spotřebitele za opodstatněné.
Prodávající je v záruce, pokud je tělesná vada se vyskytuje před uplynutím dvou let od dodání zboží spotřebiteli, a v případě, že prodávaná věc je použit před koncem roku od vydání spotřebními předměty.
Tvrzení odstranění Consumer vad nebo výměnu zboží prodávány bez vad zaniká jeden rok ode dne zjištění vady, ale ne dříve než po uplynutí dvou let od vydání této věci spotřebitele, a pokud se prodávají věc použita do jednoho roku od okamžiku, kdy spotřebitele.
Pokud to prodávajícího nebo výrobce policové předmětů používat konců po dvou letech ode dne doručení zboží spotřebiteli, je prodávající odpovědný v rámci záruky pro fyzické zjištěných závad tuto věc před tímto datem.
Data uvedená v odstavcích 15-17 §5 Spotřebitel může učinit prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny z důvodu vad fyzických věcí prodávaných a pokud požadoval spotřebitel výměnu věci, bez vad nebo odstranění vady, lhůta pro předložení prohlášení o odstoupení od smlouva nebo snížení ceny začíná neúčinným uplynutím lhůty pro výměnu předmětu nebo odstraněním vady.
V případě vyšetřování před soudem nebo rozhodčím soudem jednoho z pravomoci záruční lhůty pro realizaci dalších pravomocí, které spotřebiteli v souvislosti s těmito případy, se pozastavuje až do konečného ukončení řízení. Respektive se rovněž vztahuje na zprostředkování jednání, lhůta pro provedení jiných práv v rámci záruky, má spotřebitel právo, začíná běžet ode dne odmítnutí schválení soudu dohody o narovnání před zprostředkovatelem nebo ukončení neefektivní zprostředkování.
Vykonávat pravomoci v rámci záruky za právní vady prodávaná věc je používán §5 body 15-16, za předpokladu, že lhůta začíná běžet ode dne, kdy spotřebitel věděl o existenci vady, a v případě, že spotřebitel věděl o existenci vady pouze v důsledku Řízení třetí stranou - ode dne, kdy rozhodnutí vydané ve sporu s třetí stranou nabylo právní moci.
Pokud by z důvodu vady věci spotřebitel podal prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny, může požadovat náhradu za újmu tím, že zakázka zadána, nevěděl o existenci vady utrpěla, a to i v případě, že škoda byla důsledkem okolností, za které prodávající není odpovědný, zejména mohou požadovat smlouvu náhrady, náklady na vyzvednutí, přepravu, skladování a pojištění zboží, náhradu nákladů v rozsahu, v jakém neřešil výhody z nich, a neobdržel náhradu ze strany a úhrad procesu třetí. Tím nejsou dotčena ustanovení o povinnosti napravit škodu podle obecných zásad.
Zánikem lhůty pro zjištění závady není vyloučeno uplatnění práv vyplývajících ze záruky, pokud prodávající tajně skryl vadu.

§ 6
Ochrana osobních údajů a bezpečnost osobních údajů


Správcem databází osobních údajů poskytnutých spotřebiteli obchodu je prodávající.
Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 a zákonem o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002. Kupující dává své osobní údaje prodávajícímu při objednávce souhlasí s jejich zpracováním ze strany prodávajícího za účelem provedení objednávky. Kupující má možnost kdykoli si prohlížet, opravovat, aktualizovat a mazat své osobní údaje.
Podrobná pravidla pro shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů použitých ke zpracování objednávek obchodem jsou popsána v Zásadách ochrany osobních údajů

§ 7
Závěrečná ustanovení


Žádné ustanovení těchto předpisů nemá za cíl porušovat práva Kupujícího. Nelze je takto vykládat, protože v případě neslučitelnosti kterékoli části nařízení s příslušným právem prodávající prohlásí absolutní dodržování a uplatnění tohoto práva namísto napadeného ustanovení předpisů.
Registrovaní kupující budou informováni e-mailem o změnách předpisů a jejich rozsahu (na e-mailové adrese uvedené při registraci nebo objednávce). Oznámení bude zasláno nejméně 30 dnů před vstupem nových předpisů v platnost. Změny budou zavedeny s cílem přizpůsobit předpisy příslušnému právnímu stavu.
Aktuální znění předpisů je Kupujícímu vždy k dispozici na kartě Pravidla. Při provádění objednávky a po celou dobu poprodejní péče Kupujícího platí předpisy, které přijal při zadávání objednávky. S výjimkou situace, kdy ji spotřebitel považuje za méně příznivou než současná a informuje prodávajícího o aktuální volbě jako závazné.
Ve věcech, na které se tyto předpisy nevztahují, se použijí příslušná platná právní ustanovení. Sporné otázky, pokud spotřebitel vyjádří takové přání, jsou řešeny prostřednictvím mediačního řízení před Krajskými inspektoráty obchodní inspekce nebo rozhodčího řízení u Krajského inspektorátu obchodní inspekce nebo prostřednictvím rovnocenných a zákonných metod mimosoudního řešení sporů zjištěných spotřebitelem. Jako poslední možnost záležitost řeší místní a věcný soud.

Kokotów, 25. březen 2019

Stránky využívají cookies k poskytování služeb v souladu s Zásady týkající se souborů cookie. V prohlížeči můžete určit podmínky pro ukládání nebo přístup k souborům cookie.
Chápu
pixel